Naar de content

Gebruikersvoorwaarden

De handelsnaam Baanaanbod met de website www.baanaanbod.nl is eigendom van de besloten vennootschap P-services HR group B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 58262253 en wordt gebruikt door Jigler B.V. en Jigler Uitzenden B.V.

Artikel 1 Definities

1.1. Baanaanbod.nl: de website waar de Dienst van Baanaanbod aangeboden wordt aan Gebruiker;
1.2. Dienst: het aanbieden van vacatures/banen aan gebruiker, als werkzoekende, die zich aanmeldt op de website;
1.3. Gebruiker: de individuele persoon die gebruikmaakt van de Dienst;
1.4. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden;
1.5. Jigler: te weten Jigler B.V. en Jigler Uitzenden B.V. De partijen die baanaanbod.nl faciliteren en waarbij vanuit een van deze partijen een baanaanbod aan Gebruiker wordt gedaan;
1.6. Jigler.nl: online vacatureplatform van Jigler B.V. en Jigler Uitzenden B.V. voor werkzoekenden en bedrijven in eigendom van P-services HR group B.V.;
1.7. Partners: organisaties waarmee Jigler samenwerkt door middel van een agentuurovereenkomst en die Jigler ondersteunen bij het uitvoeren van de Dienst.

Artikel 2 Regels voor gebruik van de Dienst

2.1. Om de beleving voor de Gebruiker zo aangenaam mogelijk te maken, heeft Baanaanbod een aantal regels opgesteld. Als Gebruiker zich daar niet aan houdt, is Baanaanbod zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding en/of compensatie te vergoeden, gerechtigd om het account van Gebruiker te blokkeren en/of te verwijderen. In de navolgende leden van dit artikel zijn die regels uitgewerkt. Baanaanbod behoudt zich het recht voor om aangifte te doen als het overtreden van onderstaande regels ook strafbare feiten oplevert.

2.2. Gebruiker geeft toestemming dat ook de Partners inzage hebben in zijn profiel, voor een optimale uitvoering van de Dienst. De manier waarop Baanaanbod omgaat met privacy en cookies is vastgelegd in de Privacybeleid en Cookieverklaring.

2.3. Het is Gebruiker niet toegestaan zichzelf en/of een derde toegang te verschaffen tot de Dienst door middel van accountgegevens van derden of door middel van valse sleutels en/of omzeiling van enige beveiliging, ongeacht of deze beveiliging adequaat is.

2.4. Het is Gebruiker niet toegestaan in de Dienst virussen te verspreiden in de meest brede zin van het woord en/of andere programmatuur met ongewenste uitwerkingen zoals trojans, wormen en/of backdoors open te stellen, eveneens in de meest brede zin van het woord.

2.5. Het is Gebruiker niet toegestaan de Dienst te gebruiken om ongevraagd(e) berichten te versturen (spamming).

2.6. Gebruiker draagt als een goed huisvader zorg voor de door Baanaanbod verstrekte inloggegevens voor het gebruik van de Dienst. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en Gebruiker dient deze zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Indien Gebruiker het vermoeden heeft dat de inloggegevens bij derden terecht zijn gekomen, dient Gebruiker dit onverwijld aan Baanaanbod mede te delen door een e-mail te sturen aan info@baanaanbod.nl of tijdens kantooruren te bellen op het nummer 0342 – 401 209. Geef Baanaanbod altijd de accountnaam van Gebruiker door, waarna Baanaanbod het account van Gebruiker blokkeert en/of verwijdert.

2.7. Verder is het Gebruiker niet toegestaan om via of op het platform van Baanaanbod strafbare en/of onrechtmatige activiteiten te ontplooien of daartoe aan te zetten. Niet toegestaan zijn tevens: discriminerende of beledigende teksten/uitingen, onfatsoenlijk taalgebruik en teksten in een andere taal dan de Nederlandse taal.

2.8. Het is Gebruiker niet toegestaan om teksten te kopiëren uit andere bronnen, evenmin mogen (handels)merken en/of (handels)namen van bedrijven genoemd worden als Gebruiker niet zelf de eigenaar is van het (handels)merk en/of de (handels)naam.

2.9. Baanaanbod beheert de website en zal activiteiten en bijdragen van Gebruiker op naleving van de Gebruikersvoorwaarden controleren. Dat doet Baanaanbod op verschillende manieren. Voorafgaand aan of na het doen van een baanaanbod. De controle kan altijd of steekproefsgewijs geschieden of achteraf vanwege een klacht.

2.10. Baanaanbod behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen indien deze in strijd zijn met deze Gebruikersvoorwaarden en/of in strijd zijn met wet- en/of regelgeving.

2.11. Baanaanbod biedt Gebruiker de mogelijkheid om een klacht en/of bezwaar in te dienen tegen op de website geplaatste teksten of het door Gebruiker ontvangen baanaanbod van Jigler en/of Gebruikers. Gebruiker kan zijn klacht kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@baanaanbod.nl of tijdens kantooruren te bellen op het nummer 0342 – 401 209.  

2.12. Baanaanbod is gerechtigd op elk moment de Dienst te staken zonder dat zij gehouden is Gebruiker te compenseren en/of schadeloos te stellen.


Artikel 3. Garanties, aansprakelijkheid en vrijwaringen

3.1. Gebruiker vrijwaart Baanaanbod, Jigler en/of Partners voor alle vormen van mogelijke schade die voortkomt uit het gebruik van de Dienst.

3.2. Baanaanbod is niet aansprakelijk indien het (tijdelijk) niet mogelijk is de website te gebruiken, te lezen en/of te raadplegen.

3.3. Gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die in strijd zijn met deze Gebruikersvoorwaarden, ook indien deze activiteiten zijn ontplooid door een ander dan Gebruiker maar met het account (en daarmee de inloggegevens) van Gebruiker.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst berusten bij Baanaanbod of haar licentiegevers.

4.2. Alle genoemde handelsnamen of geregistreerde merken komen toe aan bij Baanaanbod bekende eigenaren.

4.3. Zonder voorafgaande toestemming van Baanaanbod mag Gebruiker geen gegevens, bijdragen en informatie van de website(s) kopiëren, bewerken of publiceren, of samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de websites publiceren. Dat mag ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks.

Artikel 5. Overdracht rechten en verplichtingen

5.1. Het is Baanaanbod toegestaan haar rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. In het bijzonder als het gaat om overdracht in het kader van verandering van rechtsvorm, verkoop of fusie van. Gebruikers geven daar reeds nu en voor alsdan toestemming voor. Een mogelijke overdracht laat de uitoefening van de rechten die uit de Dienst voortvloeien onverlet, maar zal jegens de nieuwe eigenaar van Baanaanbod moeten worden ingeroepen.

5.2. Het is Gebruiker zonder toestemming van Baanaanbod niet toegestaan verkregen rechten en verplichtingen over te dragen aan derden.

Artikel 6. Toepasselijk recht, geschillen en wijzigingen

6.1. Op de Dienst en deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en geschillen worden zo veel als mogelijk in goed overleg beslecht. Wanneer er toch een onafhankelijk oordeel van een rechter benodigd is, dan is uitsluitend de rechter in het arrondissement waar de uiteindelijk eigenaar van Baanaanbod gevestigd is, bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

6.2. Baanaanbod is gerechtigd deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen.